Säännöt

Yhdistyksen nimi: ARGOS – Animal Rescue Greece ry
Y-tunnus: 3080549-1
Kotipaikka: Espoo

 • Yhdistyksen nimi on ARGOS – Animal Rescue Greece ry ja kotipaikka on Espoo ja yhdistyksen kieli on suomi.
 • Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja parempaa kohtelua Kreikassa, erityisesti Kreetalla, ja toimia ensisijaisesti koirien ja kissojen hyväksi edistämällä niiden hyvinvointia ja suojelemalla eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa eläinten tilanteesta Kreikassa sekä neuvoo ja opastaa eläintenomistajia sekä muita ihmisiä toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia.
 • Yhdistys voi tehdä yhteistyötä Kreikassa toimivien eläinten asioita ajavien yhdistysten sekä mahdollisten koiratarhojen kanssa.
 • Yhdistys voi tukea muita eläinten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä, ihmisiä sekä mahdollisia vähävaraisia koiratarhoja Kreikassa antamalla näille lahjoituksia.
 • Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, valitus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä, tapahtumia eläinsuojelun hyväksi sekä muita vastaavia tilaisuuksia eläinten hyvän kohtelun lisäämiseksi. Yhdistys voi julkaista omaa tiedostuslehteä ja ylläpitää verkkosivua sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 • Yhdistys voi myös pyrkiä vaikuttamaan paikallisten viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua. Yhdistys voi myös tarvittavat luvat hankittuaan auttaa ihmisten kohtelun vuoksi kärsiviä tai kodittomaksi jääneitä eläimiä mm. etsimällä eläimille uusia koteja Suomesta ja/tai muualta Euroopasta.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.
 • Yhdistys voi myydä mainostilaa kotisivuillaan eläinten hyväksi.
 • Yhdistyksessä on kannatusjäseniä sekä kunniajäseniä.
 • Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 • Kannatusjäsenhakemukset hyväksyy yhdistyksen hallitus.
 • Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Liittymis- ja jäsenmaksu
 • Kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle syyskokous.
 • Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
 • Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.
 • Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimetylle henkilölle.
 • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 • Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
 • Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 • Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai ilmoittamalla yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
 • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
 • Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
 • Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Toimintakertomus

 • Eläinsuojeluyhdistys ARGOS Animal Rescue Greece ry on perustettu huhtikuussa 2017. ARGOKSEN perustajajäsenillä on pitkä kokemus eläinsuojelutyöstä Kreikassa, erityisesti Kreetalla. ARGOS pyrkii parantamaan eläinten oloja Kreikassa pysyvästi sekä lisäämään tietoisuutta kodittomien eläinten olosta Kreikassa.

 • Kaikessa toiminnassamme näkyy myös luonnon arvostus: pyrimme toimimaan ekologisesti ja yhteistä planeettaamme kunnioittaen.

2.1. Varainhankinta

 • Kertomusvuonna varoja yhdistyksen toimintaan kerättiin netti-huutokaupoilla ja kirpputoritoiminnalla. Huudettavat kohteet sekä kirpputoreilla myytävät tuotteet saatiin pääosin lahjoituksina.Yhdistys myy kannatustuotteitaan myös verkkokaupassaan sekä tapahtumien yhteydessä.


2.2. Tapahtumat

 • Kertomusvuonna yhdistys on järjestänyt tai on ollut mukana muiden järjestämissä tapahtumissa.


2.3. Lahjoitukset

 • Yhdistys lahjoitti kertomusvuonna yhteistyökumppaneilleen:
 • Adopt Cretan Paws, Kreeta
 • Anna’s Care for Stray Dogs, Ptolemaida
 • Maria´s Cathouse, Kreeta
 • Natalie Cochen, Kreeta
 • Paws Paleochora, Kreeta
 • Takis Shelter, Kreeta
 • Kohdennetut lahjoitukset käytettiin lyhentämättöminä kohteiden hyväksi tavara- ja ruokalahjoituksina tai kohteen eläinlääkärikustannusten kattamiseen maksettuna suoraan eläinlääkärille.


2.4. Jäsenet ja jäsenhankinta

 • Kertomusvuonna järjestettiin erilaisia kampanjoita kannatusjäsenhankinnan ympärille.
 • Jäsenmaksutuottoja tuli kertomusvuonna xx,00 euroa. Jäseniä yhdistyksessä oli kertomusvuoden lopussa xx.
 • Kannatusjäsenen vuosimaksu oli kertomusvuonna 25,00 euroa.


2.5. Valistus

 • Kertomusvuonna aloitettiin panostamaan, toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, paikalliseen valistukseen. Levitämme tietoa sekä Kreikassa että Suomessa eläinoikeuksista ja eläinten kohteluun liittyvistä ongelmista. Olemme koonneet erilaisia oppaita myös matkailijoille, joista on apua, kun kohdataan koditon tai loukkaantunut eläin.


2.6. Adoptiotoiminta

 • Yhdistyksellä ei ole ollut kertomusvuonna adoptiotoimintaa.


2.7. Tiedotus

 • Kertomusvuonna yhdistyksen Facebook- ja uutiskirjeet ovat olleet pääasialliset tiedotusvälineemme.
 • Kertomusvuonna meillä oli myös pienimuotoista viestintää yhdistyksen Instagram-tilillä.

3.1. Kokoukset

 • Kertomusvuoden aikana pidettiin useita hallituksen kokouksia. Suurin osa liittyi uuden yhdistyksen toimintaan liittyviin asioihin sekä uusien kannatusjäsenten hyväksymiseen.
 • Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.12.2021
 

3.2. Hallituksen kokoonpano

 • Syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Kangasmaa sekä hallituksen muiksi jäseniksi: Johanna Tuomola ja Leena Kalalahti.
 • Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi kertomusvuonna Tilikonttuuri Oy ja toiminnantarkastajana Anne Piispa. Molemmat toimivat yhdistyksen hyväksi pro bono -periaatteella.

Toimintasuunnitelma

 • Eläinsuojeluyhdistys ARGOS Animal Rescue Greece ry on perustettu huhtikuussa 2017.
 • ARGOKSEN perustajajäsenillä on pitkä kokemus eläinsuojelutyöstä Kreikassa, erityisesti Kreetalla.
 • ARGOS pyrkii parantamaan eläinten oloja Kreikassa pysyvästi sekä lisäämään tietoisuutta kodittomien eläinten olosta Kreikassa.
 • Kaikessa toiminnassamme näkyy myös luonnon arvostus: pyrimme toimimaan ekologisesti ja yhteistä planeettaamme kunnioittaen.
 • ARGOS tekee oppimateriaalia, jonka avulla edistetään eläinoikeuksia ja vaikutetaan erityisesti nuorten kreikkalaisten arvoihin. Tuemme myös rahallisesti tarpeessa olevia paikallisia eläinsuojelijoita.
 • Levitämme tietoa sekä Kreikassa että Suomessa eläinoikeuksista ja eläinten kohteluun liittyvistä ongelmista. Olemme koonneet erilaisia oppaita myös matkailijoille, joista on apua, kun kohdataan koditon tai loukkaantunut eläin.
 • Aloitimme vuonna 2018 valistustyön rinnalla myös sterilointitoiminnan.
 • Aiomme jatkaa myös vuonna 2020 sterilointikampanjoita Kreikassa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaniemme kanssa.

  Kreikassa

 • ARGOS tukee tarkkaan valittuja kohteita, joiden toimintaan yhdistys on huolellisesti tutustunut.
 • Yhteistyökumppaneinamme tulevat jatkamaan ensi vuonna Kreetalla sijaitsevat The Souda Shelter Project, Takis Shelter, Adopt Cretan Paws, Paws Paleochora, Maria´s Cathouse, Maria Fragkouli sekä Gouves Shelter.
 • Lisäksi Pohjois-Kreikassa olevat tarhat: Anna’s care for stray dogs ja Triantafyllia’s shelter for stray dogs ovat avustuskohteitamme.
 • Lisäksi tuemme tarvittaessa myös muita tuntemiamme koiratarhoja ja/tai yksittäisiä henkilöitä Kreikassa.


Suomessa

 • ARGOS on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Koiratalo Ystävä Oy:n kanssa lokakuussa 2017. Koiratalo
  Ystävän kanssa on tarkoitus järjestää erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joissa lisätään tietoa rescueeläinten oloista. Tätä toimintaa pyritään tehostamaan vuonna 2020.
 • ARGOS yhdistyksenä ainoastaan neuvoo yksityisiä henkilöitä yksityisadoptoinnissa.
 • Poliisihallitus on myöntänyt ARGOS Animal Rescue Greece ry:lle rahankeräysluvan. Lupa on toistaiseksi voimassa oleva koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan numero: RA/2021/30
 • Aiomme jatkaa myös osallistumista eri rescueyhdistystapahtumiin ja järjestää nettihuutiksia varojen keräämiseksi.
 • Facebook ja verkkosivumme tulevat olemaan edelleen pääasialliset tiedotusvälineemme.
 • Jatkamme myös vuonna 2017 aloitettua sähköisen jäsenkirjeemme lähettämistä jäsenillemme.
 • Tavoitteena on myös lisätä yhdistyksen näkyvyyttä Instagramissa vuoden 2020 aikana.