Tietosuojakäytäntö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.
Espoossa 25.5.2018

ARGOS Animal Rescue Greece ry

Rekisterinumero: 219.550
Y-tunnus: 3080549-1
Sähköposti: info@argosrescue.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Tuomola
Sähköposti: info@argosrescue.fi

Jäsen-, asiakas- sekä uutiskirjerekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde.

Tarkoitus verkkokaupassa:
  • Asiakassuhteen ylläpito sekä tilauksien käsittely ja toimitus.

Tarkoitus jäseneksi liittyessä:
  • Jäsentietojen ylläpito sekä uutiskirjeen ja yhdistyslain mukaisten kokouskutsujen sekä muiden sääntömääräisten ilmoitusten toimittaminen.

Tarkoitus liittyessä uutiskirjeen tilaajaksi:
  • Uutiskirjeen toimitus sähköpostiin

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakkaan itse tilauslomakkeella antamien tietojen pohjalta.

Käsiteltävät henkilötiedot:

  • Uutiskirjeen tilaajalta: Sähköpostiosoite.
  • Jäseneksi liittyvältä: Nimi, postiosoite sekä sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite kopioidaan lisäksi erilliseen uutiskirjerekisteriin, ellei jäsen sitä itse kiellä.
  • Verkkokaupassa: Nimi, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Verkkokaupan asiakastietoja luovutetaan ainoastaan tilauksen käsittelyn ja toimituksen kannalta tarpeellisissa tilanteissa.
Asiakkaan antamia tietoja voidaan luovuttaa Postille sekä tilauksen maksutavasta riippuen myös Checkout Finland Oy:lle.

ARGOS ei käsittele tai vastaanota missään tilanteessa asiakkaan maksukortti- tai verkkopankkitietoja taikka henkilötunnusta.

Jäsenrekisterin tai uutiskirjerekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Kaikki tiedot sijaitsevat Suomessa Suomen Hostingpalvelu Oy:n ylläpitämillä palvelimilla. Tiedot ovat suojattu useilla palomuureilla sekä tietoturvaohjelmilla. Tiedostoja ja palvelimia valvotaan haittakoodin varalta päivittäin.

Tietoja pääsee käsittelemään ainoastaan ARGOKSEN hallituksen jäsenet ja niistäkin vain he, joille se on yhdistyksen toiminnan kannalta välttämätöntä.

Kaikki yhteydet argosrescue.fi -domainilla ovat suojattu vahvalla SSL-sertifikaatilla. Myös välttämättömien tietojen siirto verkkokaupan tilauksiin liittyen siirtyvät suojatussa yhteydessä aiemmin luetelluille palveluntarjoajille.

a) Verkkokaupan asiakasrekisterissä kaksi kalenterivuotta viimeisimmästä tilauksesta laskien.
b) Jäsenrekisterissä tietoja säilytetään korkeintaan kaksi kalenterivuotta viimeisimmän jäsenmaksun vastaanotosta.
c) Uutiskirjerekisterissä tietoja säilytetään, kunnes uutiskirjeen vastaanottaja itse peruuttaa tilauksen tai pyytää asettamaan markkinoinnin eston.

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.


Muita rekisteröidyn oikeuksia

Voit pyytää tietojesi välitöntä poistoa mistä tahansa kolmesta ARGOKSEN rekisteristä. Tietojen poistaminen tehdään mahdollisimman nopeasti, korkeintaan 14 päivän kuluessa.

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen info@argosrescue.fi.