EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä:

ARGOS Animal Rescue Greece ry
Rekisteritunnus:
Osoite: Haapalantie 18B, Espoo
Puhelin: 0505993356
Sähköposti: info@argosrescue.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:

Tietosuojavastaava
Katy Tuupanen
Sähköposti: verkkokauppa@argosrescue.fi

Henkilörekisterin nimi:

jäsen-, asiakas- sekä uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde.

Tarkoitus verkkokaupassa:

  • Asiakassuhteen ylläpito sekä tilauksien käsittely ja toimitus.

Tarkoitus jäseneksi liittyessä:

  • Jäsentietojen ylläpito sekä uutiskirjeen ja yhdistyslain mukaisten kokouskutsujen sekä muiden sääntömääräisten ilmoitusten toimittaminen.

Tarkoitus liittyessä uutiskirjeen tilaajaksi:

  • Uutiskirjeen toimitus sähköpostiin

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakkaan itse tilauslomakkeella antamien tietojen pohjalta.

Käsiteltävät henkilötiedot:

  • Uutiskirjeen tilaajalta: Sähköpostiosoite.
  • Jäseneksi liittyvältä: Nimi, postiosoite sekä sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite kopioidaan lisäksi erilliseen uutiskirjerekisteriin, ellei jäsen sitä itse kiellä.
  • Verkkokaupassa: Nimi, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Henkilötietojen luovuttaminen:

Verkkokaupan asiakastietoja luovutetaan ainoastaan tilauksen käsittelyn ja toimituksen kannalta tarpeellisissa tilanteissa.
Asiakkaan antamia tietoja voidaan luovuttaa Postille sekä tilauksen maksutavasta riippuen myös Checkout Finland Oy:lle.

ARGOS ei käsittele tai vastaanota missään tilanteessa asiakkaan maksukortti- tai verkkopankkitietoja taikka
henkilötunnusta.

Jäsenrekisterin tai uutiskirjerekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin:

Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission
antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus:

Kaikki tiedot sijaitsevat Suomessa Suomen Hostingpalvelu Oy:n ylläpitämillä palvelimilla. Tiedot ovat
suojattu useilla palomuureilla sekä tietoturvaohjelmilla. Tiedostoja ja palvelimia valvotaan
haittakoodin varalta päivittäin.

Tietoja pääsee käsittelemään ainoastaan ARGOKSEN hallituksen jäsenet ja niistäkin vain he, joille se on yhdistyksen toiminnan kannalta välttämätöntä.

Kaikki yhteydet argosrescue.fi -domainilla ovat suojattu vahvalla SSL-sertifikaatilla. Myös
välttämättömien tietojen siirto verkkokaupan tilauksiin liittyen siirtyvät suojatussa yhteydessä aiemmin luetelluille palveluntarjoajille.

Tietojen säilytysaika:

a) Verkkokaupan asiakasrekisterissä kaksi kalenterivuotta viimeisimmästä tilauksesta laskien.
b) Jäsenrekisterissä tietoja säilytetään korkeintaan kaksi kalenterivuotta viimeisimmän jäsenmaksun vastaanotosta.
c) Uutiskirjerekisterissä tietoja säilytetään, kunnes uutiskirjeen vastaanottaja itse peruuttaa tilauksen tai pyytää asettamaan markkinoinnin eston.

Profilointi:

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Muita rekisteröidyn oikeuksia

Voit pyytää tietojesi välitöntä poistoa mistä tahansa kolmesta ARGOKSEN rekisteristä. Tietojen poistaminen tehdään mahdollisimman nopeasti, korkeintaan 7 päivän kuluessa.

Yhteydenotot:

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse
osoitteeseen verkkokauppa@argosrescue.fi.

Espoossa 25.5.2018