ARGOS – Animal Rescue Greece ry:n säännöt

Rekisteriote 2019

Yhdistyksen nimi: ARGOS – Animal Rescue Greece ry
Kotipaikka: Espoo

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on ARGOS – Animal Rescue Greece ry ja kotipaikka on Espoo ja yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja parempaa kohtelua Kreikassa, erityisesti Kreetalla, ja toimia ensisijaisesti koirien ja kissojen hyväksi edistämällä niiden hyvinvointia ja suojelemalla eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa eläinten tilanteesta Kreikassa sekä neuvoo ja opastaa eläintenomistajia sekä muita ihmisiä toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia.

Yhdistys voi tehdä yhteistyötä Kreikassa toimivien eläinten asioita ajavien yhdistysten sekä mahdollisten koiratarhojen kanssa.

Yhdistys voi tukea muita eläinten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä, ihmisiä sekä mahdollisia vähävaraisia koiratarhoja Kreikassa antamalla näille lahjoituksia.

Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, valitus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä, tapahtumia eläinsuojelun hyväksi sekä muita vastaavia tilaisuuksia eläinten hyvän kohtelun lisäämiseksi. Yhdistys voi julkaista omaa tiedostuslehteä ja ylläpitää verkkosivua sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi myös pyrkiä vaikuttamaan paikallisten viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua. Yhdistys voi myös tarvittavat luvat hankittuaan auttaa ihmisten kohtelun vuoksi kärsiviä tai kodittomaksi jääneitä eläimiä mm. etsimällä eläimille uusia koteja Suomesta ja/tai muualta Euroopasta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistys voi myydä mainostilaa kotisivuillaan eläinten hyväksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä sekä kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattavaksi jäseneksi hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle syyskokous.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi hallituksen toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimetylle henkilölle.

6. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai ilmoittamalla yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.